Rząd Białorusi zatwierdził zasady samoizolacji obywateli

Mieszkańcy Mohylewa na ulicach miasta. Zdj. belsat.eu

Za ich naruszenie można będzie zostać ukaranym grzywną, aresztem lub nawet więzieniem.

Rada Ministrów Białorusi przyjęła postanowienie o warunkach samoizolacji dla osób zainfekowanych koronawirusem oraz tzw. kontaktów 1. i 2. stopnia. Każda osoba, która zostanie zobowiązana do przestrzegania trybu samoizolacji, otrzyma zwolnienie lekarskie w związku z niezdolnością do pracy w całym jej okresie. Nie może być to jednak mniej niż 14 dni.

– W wypadku naruszenia przez obywatela wymogów dotyczących samoizolacji, zostanie mu przyznane 50 proc. od kwoty świadczenia przysługującego z tytułu czasowej niezdolności do pracy – głosi dokument.

Innymi słowy – osobie takiej zostanie odebrana połowa zasiłku chorobowego.

Koronawirus. Mińsk ma własny plan

Przebywających w samoizolacji zobowiązano do:

  • nieopuszczania miejsca zamieszkania, z wyjątkiem przypadków skrajnej konieczności (wyjście do najbliższego sklepu spożywczego, apteki lub wyrzucenie śmieci),
  • zakładania maski i niedopuszczania do kontaktu z innymi ludźmi podczas wyjścia z domu w przypadku skrajnej konieczności,
  • zawiadomienia pracodawcy o przyczynach nieobecności w pracy,rezygnacji z korzystania z usług wymagających kontaktów z innymi osobami, jeżeli usługi te nie polegają na ratowaniu życia i zdrowia,
  • zwracania się przez telefon alarmowy lub SMS na pogotowie przy zauważeniu objawów pogorszenia stanu zdrowia (temperatura ponad 37 stopni, kaszel, zadyszka). Należy przy tym zawiadomić, że jest się osobą znajdującą się w samoizolacji.

– Naruszenie wymogów dotyczących samoizolacji ustalonych w tym postanowieniu pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą przez akty prawne – ostrzeżono w dokumencie.

Epidemii nie ma, a pomoc na walkę z nią potrzebna? Białoruś prosi UE o pieniądze

Do postanowienia dodano też wzór oświadczenia, które ma podpisać każda osoba objęta samoizolacją.

– Zostałem poinformowany, że niepodporządkowanie się temu wymogowi oraz niewykonanie innych wymogów sanitarno-epidemiologicznych skutkuje pociągnięciem do odpowiedzialności przewidzianej kodeksem wykroczeń (grzywna w wysokości do 50 jednostek bazowych lub areszt) lub kryminalnej (łącznie z karą pozbawienia wolności) – głosi jej treść.

ii, cez/belsat.eu

Wiadomości